Huishoudelijk reglement R.K. Sportvereniging “St. George”.


Artikel 1. Algemene bepalingen
1. R.K. Sportvereniging “St. George” , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte
opgericht op 17 december 1930 en is gevestigd te Spierdijk.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten
van de vereniging.
3. De vereniging stelt zich overeenkomstig artikel 3 van de statuten ten doel het beoefenen van
sport in uitgebreide zin. De sport wordt door de beoefenaars geheel voor eigen risico
beoefend.


Artikel 2. Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.
a. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen.
b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
c. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de
ledenvergaderingen met dien verstande dat junior-deelnemers geen stemrecht hebben.
d. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
bestuur niet anders is bepaald.
e. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
f. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
g. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
h. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door
het algemeen bestuur, een afdelingsbestuur of door enig bestuur aangewezen commissies
gegeven richtlijnen of reglementen.
i. Vervoer naar en van wedstrijden en toernooien wordt door het betreffende team zelf
georganiseerd en geschiedt voor eigen rekening.
j. Ieder lid van 16 jaar en ouder is verplicht tot het verrichten van 3 diensten per lidmaatschap
van een afdeling, met een maximum van 3 diensten per jaar. Met uitzondering van
bardiensten dan moet men ouder zijn dan 18 jaar.
k. Het bestuur kan een lid van deze verplichting ontslaan indien:
– het lid in overleg met het bestuur andere vrijwillige activiteiten verricht voor de
desbetreffende sporttak.
– het lid zijn dienst heeft afgekocht voor het vastgestelde bedrag van EUR 25,- per
dienst.
l. Bij verhindering tot het verrichten van een dienst dient het lid zelf voor een vervanger te
zorgen.

Artikel 3. Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, zoals omschreven in
artikel 16, lid 2, van de statuten.
2. Straffen, opgelegd door de organen van de vereniging of een van de overkoepelende
sportbonden, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen
door de leden zelf te worden betaald.
3. Het niet uitvoeren van een dienst resulteert in een boete van EUR 50,- per dienst.

Artikel 4. Clubkleuren
1. De kleuren van de vereniging en het sporttenue worden op voorstel van het algemeen
bestuur bepaald door de vereniging.
2. De clubkleuren bestaan uit;
a. voetbal en handbal: shirt (rood), broek (zwart) en sokken (rood of zwart)
b. tennis: zie complexreglement afd. tennis

Artikel 5. Hoofdbestuur
1. Onder het hoofdbestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in statuten,
elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van de vereniging
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de
vereniging
2. De besluiten van het hoofdbestuur worden opgenomen in een besluitenboek, dat tot doel
heeft uniformiteit te brengen in voor de vereniging of afdeling steeds terugkerende zaken.
Van dit besluitenboek dient elke afdeling en commissie ten minste 1 exemplaar in bezit te
hebben.
3. Het hoofdbestuur vergadert tenminste een maal per twee maanden volgens een vooraf
vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste twee leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering
in het bestuur van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van twee
bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.
5. Wanneer een hoofdbestuurslid zijn functie tussentijds wil neerleggen, zal het minstens
een week voor het tijdstip waarop het ontslag moet ingaan, schriftelijk verzoek indienen bij
de secretaris. Indien de secretaris tussentijds wil aftreden, is hij verplicht hetzelfde te doen
bij de voorzitter.
6. Ieder hoofdbestuurslid heeft te allen tijde toegang tot de vergadering van de
afdelingsbesturen en hun commissies en heeft daarin, voor zover niet zelf lid van de
commissie, een adviserende stem.

Artikel 6. Afdelingen
1. De vereniging kent voor elke tak van sport een afdeling
2. Afdelingen zijn bevoegd te besluiten inzake aangelegenheden de tak van sport
betreffende, tenzij het algemeen bestuur daartoe anders besluit.
3. De afdelingen mogen de voor de afdelingen vastgestelde begroting niet overschrijden.
4. Besluiten mogen niet strijdig zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten
van het algemeen bestuur.

Artikel 7. Commissies
1. Iedere tak heeft zijn eigen commissies.
2. Het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen zijn bevoegd commissies in te stellen, leden
van die commissies te benoemen of te ontslaan en de werkwijze van die commissies te
regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende
verenigingsorgaan.
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken,
voor een jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak,
bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie
wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van
zijn werkzaamheden aan het bestuur, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie
anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste 2 leden van de commissie
dit wenselijk achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur dat de desbetreffende
commissie heeft ingesteld.

Artikel 8. Contributie
1. In aanvulling op artikel 18 van de statuten kan, indien men halverwege een seizoen lid
wordt, een aangepast contributiebedrag worden vastgesteld.
2. De afdeling tennis factureert haar contributie in januari, de handbal en voetbal in
september.
3. Het contributiebedrag wordt ieder jaar vastgesteld na een inflatiecorrectie.

Artikel 9. Eigendommen van leden
1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
ook, van leden en derden in de verenigingsruimten en overige ruimten, aanwezig.

Artikel 10.Gebouwen van de vereniging
1. De kantine op het sportcomplex en eventuele andere ruimten zijn gedurende door het
bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de
leden mededeling gedaan.
2. Het bestuur is bevoegd, een of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de
vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze
bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door
hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor
zover het tegendeel niet door de betrokke(n) wordt aangetoond.
2. De hoogte van het schadebedrag wordt door het algemeen bestuur in redelijkheid bepaald.

Artikel 12. Wedstrijden
1. Spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in
een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht
tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of
aanvoerder van het desbetreffende team.
2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door
het bestuur. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd.
Hij/zij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te
verschijnen.
4. De spe(e)l(st)ers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen
volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
5. Behaalde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de
vereniging ten goede.

Artikel 13. Gedragscode leden
1. Ieder lid van de vereniging gedraagt zich als een goed en sportief sporter/lid betaamt. Hij/zij is
vertegenwoordiger van de vereniging en heeft als zodanig respect voor de tegenstander, de
scheidsrechter en de overige betrokkenen.

Artikel 14. Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen wordt, mits het bestuur daarvan (tijdig) in kennis is gesteld, namens
de vereniging een attentie verstrekt, c.q. een kaart verzonden:
a. huwelijk van een lid, 20 euro
b. geboorte zoon/dochter van een lid, bij de geboorte van het eerste kindje in overleg met
afdelingsbestuur een presentje van maximaal 15 euro
c. bij overlijden van een (bestuurs)lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind, bloemstuk en
advertentie
d. bij 25- of 50 jarig huwelijksjubileum van een lid, 20 euro
e. Zware blessures, ziekte 15 a 25 euro
f. Sinterklaasfeest 5 euro per lid
g. Sportspektakelcomite bloemen
h. Kampioenschap van een team, bloemen
i. Kantinebeheerder(s), kadobon tijdens de jaarvergadering
j. Afscheid van een vrijwilliger iedereen krijgt een bloemetje. Tevens kan iedere tak naar
eigen inzicht de vrijwilliger bedanken met een passend cadeau.
Het bedrag dient het afdelingsbestuur zelf te bepalen, met een maximum van € 40,00.
Richtlijnen bij het overlijden van een ere, bestuurs- en/of lid en actieve vrijwilligers van
sportvereniging St. George:
– de vlag (van alle afdelingen) wordt halfstok gehangen na overleg met het
hoofdbestuur
– het eerste team van de desbetreffende afdeling die dat weekend thuis speelt draagt
een rouwband.(deze dient aan de linkerarm gedragen te worden)
– er wordt 1 minuut stilte gehouden tijdens de eerste thuiswedstrijd van het eerste team.
– Bloemstuk bezorgen bij overledene

Artikel 15. Huis- en gedragsregels Sportkantine
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te
nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
a. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en begeleiders van de jeugd tijdens het
uitoefenen van hun functie.
b. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
c. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van
alcoholhoudende drank worden geweigerd.
d. Jeugd jonger dan 18 jaar
4. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 van het
bestuursreglement) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en
rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan mits bij monde van het bestuur in
geval van bijzondere gelegenheden toestemming is verkregen.
6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije
drank gestimuleerd door deze drank ook aan te bieden. Voor zover dit prijstechnisch kan
wordt alcoholvrije drank goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank.
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd en of doen laten
verwijderen.
8. Honden zijn toegestaan op het sportcomplex mits aangelijnd. In de kantine zijn honden
echter verboden.

Artikel 16. Medewerkersavond
1. Voor de jaarlijkse medewerkersavond komt ieder lid in aanmerking welke:
a. Een bestuurlijke functie,
b. Trainingen
c. Overig werkzaamheden
op basis van vrijwilligheid voor de vereniging uitvoert te bepalen door de afdelingsbesturen.

Artikel 17. Slotbepalingen
1. Ieder lid en orgaan van de vereniging is gehouden de bepalingen van dit reglement na te
leven.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan
de leden.
3. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag nadat de algemene
ledenvergadering het reglement heeft vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van R.K. Sportvereniging “St. George” op 7
oktober 2011.