Huishoudelijk reglement R.K. Sportvereniging “St. George”

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. R.K. Sportvereniging “St. George” , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 17 december 1930 en is gevestigd te Spierdijk.

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

3. De vereniging stelt zich overeenkomstig artikel 3 van de statuten ten doel het beoefenen van sport in uitgebreide zin. De sport wordt door de beoefenaars geheel voor eigen risico beoefend.

Artikel 2. Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.
a. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
c. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen met dien verstande dat junior-deelnemers geen stemrecht hebben.
d. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
e. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
f. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
g. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
h. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het algemeen bestuur, een afdelingsbestuur of door enig bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen of reglementen.
i. Vervoer naar en van wedstrijden en toernooien wordt door het betreffende team zelf georganiseerd en geschiedt voor eigen rekening.
j. Ieder lid van 16 jaar en ouder is verplicht tot het verrichten van 3 diensten per lidmaatschap van een afdeling, met een maximum van 5 diensten per jaar. Met uitzondering van bardiensten, dan moet men ouder zijn dan 18 jaar. Leden van 75 jaar en ouder worden niet verplicht om diensten te draaien.
k. Het bestuur kan een lid van deze verplichting ontslaan indien:
– het lid in overleg met het bestuur andere vrijwillige activiteiten verricht voor de desbetreffende sporttak.
– het lid zijn dienst heeft afgekocht voor het vastgestelde bedrag van EUR 50,- per dienst.
l. Bij verhindering tot het verrichten van een dienst dient het lid zelf voor een vervanger te zorgen.

Artikel 3. Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, zoals omschreven in artikel 16, lid 2, van de statuten.

2. Straffen, opgelegd door de organen van de vereniging of een van de overkoepelende sportbonden, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3. Het niet uitvoeren van een dienst resulteert in een boete van EUR 75,- per dienst.

Artikel 4. Clubkleuren

1. De kleuren van de vereniging en het sporttenue worden op voorstel van het algemeen bestuur bepaald door de vereniging.

2. De clubkleuren bestaan uit;
a. voetbal en handbal: shirt (rood), broek (zwart) en sokken (rood of zwart)
b. tennis: zie complexreglement afd. tennis

Artikel 5. Hoofdbestuur

1. Onder het hoofdbestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van de vereniging
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging

2. De besluiten van het hoofdbestuur worden opgenomen in een besluitenboek, dat tot doel heeft uniformiteit te brengen in voor de vereniging of afdeling steeds terugkerende zaken. Van dit besluitenboek dient elke afdeling en commissie ten minste 1 exemplaar in bezit te hebben.

3. Het hoofdbestuur vergadert tenminste een maal per twee maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur zulks wensen.

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bestuur van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van twee bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.

5. Wanneer een hoofdbestuurslid zijn functie tussentijds wil neerleggen, zal het minstens een week voor het tijdstip waarop het ontslag moet ingaan, schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris. Indien de secretaris tussentijds wil aftreden, is hij verplicht hetzelfde te doen bij de voorzitter.

6. Ieder hoofdbestuurslid heeft te allen tijde toegang tot de vergadering van de afdelingsbesturen en hun commissies en heeft daarin, voor zover niet zelf lid van de commissie, een adviserende stem.

Artikel 6. Afdelingen

1. De vereniging kent voor elke tak van sport een afdeling.

2. Afdelingen zijn bevoegd te besluiten inzake aangelegenheden de tak van sport betreffende, tenzij het algemeen bestuur daartoe anders besluit.

3. De afdelingen mogen de voor de afdelingen vastgestelde begroting niet overschrijden.

4. Besluiten mogen niet strijdig zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het algemeen bestuur.

Artikel 7. Commissies

1. Iedere tak heeft zijn eigen commissies.

2. Het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen zijn bevoegd commissies in te stellen, leden van die commissies te benoemen of te ontslaan en de werkwijze van die commissies te regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.

3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor een jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

5. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste 2 leden van de commissie dit wenselijk achten.

7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 8. Contributie

1. In aanvulling op artikel 18 van de statuten kan, indien men halverwege een seizoen lid wordt, een aangepast contributiebedrag worden vastgesteld.

2. De afdeling tennis factureert haar contributie in januari, de handbal en voetbal in september.

3. Het contributiebedrag wordt ieder jaar vastgesteld na een inflatiecorrectie.

Artikel 9. Eigendommen van leden

1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de verenigingsruimten en overige ruimten, aanwezig.

Artikel 10.Gebouwen van de vereniging

1. De kantine op het sportcomplex en eventuele andere ruimten zijn gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

2. Het bestuur is bevoegd, een of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

2. De hoogte van het schadebedrag wordt door het algemeen bestuur in redelijkheid bepaald.

Artikel 12. Wedstrijden

1. Spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij/zij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

4. De spe(e)l(st)ers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

5. Behaalde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 13. Gedragscode leden

1. Ieder lid van de vereniging gedraagt zich als een goed en sportief sporter/lid betaamt. Hij/zij is vertegenwoordiger van de vereniging en heeft als zodanig respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en de overige betrokkenen.

Artikel 14. Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen wordt, mits het bestuur daarvan (tijdig) in kennis is gesteld, namens de vereniging een attentie verstrekt, c.q. een kaart verzonden:
a. Huwelijk van een lid, 20 euro
b. Geboorte zoon/dochter van een lid, bij de geboorte van het eerste kindje in overleg met afdelingsbestuur een presentje van maximaal 15 euro
c. Bij overlijden van een (bestuurs)lid/erelid/actieve vrijwlliger, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind: bloemstuk en advertentie
d. Bij 25- of 50 jarig huwelijksjubileum van een lid: 20 euro
e. Zware blessures, ziekte: 15 à 25 euro
f. Sinterklaasfeest: 5 euro per lid
g. Sportspektakel comité: bloemen
h. Kampioenschap van een team: bloemen
i. Kantinebeheerder(s): kadobon à 75 euro tijdens de jaarvergadering
j. Afscheid van een vrijwilliger: iedereen krijgt een bloemetje. Tevens kan iedere tak naar eigen inzicht de vrijwilliger bedanken met een passend cadeau. Het bedrag dat we hierover hebben afgesproken is als volgt: < 5 jaar actief: 25 euro, 5 – 15 jaar actief: 50 euro, 15 – 25 jaar actief: 60 euro, > 25 jaar actief: 75 euro. 
k. Uitnodiging voor jubileumfeest van andere dorpsvereniging: 50 euro

Richtlijnen bij het overlijden van een ere, bestuurs- en/of lid en actieve vrijwilligers van sportvereniging St. George:
– De vlag (van alle afdelingen) wordt halfstok gehangen na overleg met het hoofdbestuur
– Het eerste team van de desbetreffende afdeling die dat weekend thuis speelt draagt een rouwband. (deze dient aan de linkerarm gedragen te worden)
– Er wordt 1 minuut stilte gehouden tijdens de eerste thuiswedstrijd van het eerste team
– Bloemstuk bezorgen bij overledene

Artikel 15. Huis- en gedragsregels Sportkantine

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
a. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
b. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
c. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
d. Jeugd jonger dan 18 jaar

4. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 van het bestuursreglement) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan mits bij monde van het bestuur in geval van bijzondere gelegenheden toestemming is verkregen.

6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gestimuleerd door deze drank ook aan te bieden. Voor zover dit prijstechnisch kan wordt alcoholvrije drank goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank.

7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd en of doen laten verwijderen.

8. Honden zijn toegestaan op het sportcomplex mits aangelijnd. In de kantine zijn honden echter verboden.

Artikel 16. Medewerkersavond

1. Voor de jaarlijkse medewerkersavond komt ieder lid in aanmerking welke:
a. een bestuurlijke functie,
b. trainingen,
c. overig werkzaamheden
op basis van vrijwilligheid voor de vereniging uitvoert te bepalen door de afdelingsbesturen.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Ieder lid en orgaan van de vereniging is gehouden de bepalingen van dit reglement na te leven.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

3. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag nadat de algemene ledenvergadering het reglement heeft vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van R.K. Sportvereniging “St. George” op 7 oktober 2011, laatste geüpdatet op 10 december 2021.