REGLEMENT CLUB VAN 100 


1. De commissie:

a) Bestaat uit minimaal 3 personen, die zelf lid zijn van de “Club van 100”

b) Commissieleden hoeven geen lid te zijn van Sportvereniging St. George.

c) Is een zelfstandig orgaan binnen de vereniging, maar valt onder de verantwoordelijkheid van R.K. Sportvereniging St. George te Spierdijk.

d) Commissieleden worden, na goedkeuring van de ledenvergadering, aangesteld voor een periode van 4 jaar. Na 4 jaar dienen bestuursleden zich opnieuw herkiesbaar te stellen.

2. Lidmaatschap:

a) De leden zijn een groep mensen, die Sportvereniging St. George een warm hart toedragen en hiervoor jaarlijks € 50,00 doneren.

b) Partnerlidmaatschap is mogelijk voor € 75,00 per jaar.

c) Bedrijven kunnen ook lid worden en een zakelijke factuur opvragen.

d) Leden hoeven geen lid te zijn van Sportvereniging St. George.

e) Leden van de Club van 100, die geen lid zijn van Sportvereniging st. George worden gezien als donateurs en kunnen dus de kaart/keez-avonden bezoeken.

f) Leden betalen binnen 2 maanden na betalingsverzoek hun bijdrage voor het volgende jaar.

g) De namen van leden worden vermeld op het bord in de kantine, mits aan de betalingsvoorwaarde is voldaan.

h) Het lidmaatschap loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

i) Nieuwe leden die zich in de loop van het jaar, na 1 februari, aanmelden zullen in september een factuur ontvangen met een uitnodiging voor de ledenvergadering. Omdat er wordt gestemd over het budget van het
voorgaande jaar, zijn deze leden deze eerste vergadering nog niet stemgerechtigd en mogen nog geen voorstel indienen

3.j)Nieuwe leden die wel een voorstel willen indienen en/of mee willen stemmen, kunnen met terugwerkende kracht lid worden.

k) Opzegging en adreswijzigingen dienen schriftelijk of via de mail  doorgegeven te worden: clubvan100spierdijk@live.nl 

4. Doelstelling:

Een financiële bijdrage leveren aan RK Sportvereniging St. George, zodat zij van deze middelen bepaalde zaken kunnen aanschaffen op voorspraak van de Club van 100. 

5.Voorstellen:

a) Alleen leden die hun bijdrage van afgelopen jaar hebben betaald mogen een voorstel indienen.

b) Voorwaarde is dat het voorstel besproken is met het desbetreffende (omni)bestuur. Hierbij hebben voorstellen m.b.t. accommodatie goedkeuring nodig van het hoofdbestuur/stichting BMG

c) Het voorstel dient, uiterlijk 4 weken, voorafgaand aan de ledenvergadering te worden ingediend, voorzien van een financiële onderbouwing door een reële begroting of offerte.

d) Te laat ingediende voorstellen gaan automatisch naar het volgende jaar.

e) De indiener presenteert tijdens de jaarvergadering z’n eigen voorstel

f) Alleen voorstellen met voldoende draagkracht (minimaal 50% + 1 van de aanwezige stemgerechtigde leden) kunnen doorgang vinden.

g) De indiener (i.s.m. met de betreffende verenigingstak) is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering

h) De financiële verantwoordelijkheid van het voorstel ligt bij de betreffende verenigingstak: indien het voorstel duurder uitvalt dient de betreffende sporttak het bedrag bij te betalen. Het is daarom van belang dat er een goede prijsopgave vooraf worden opgevraagd.

i)De Club van 100 betaalt nooit meer dan door de leden is goedgekeurd.

j) Nota’s dienen te worden overlegd en alleen het, door de vergadering, goedgekeurde bedrag wordt uitbetaald.

k) De factuur wordt door de indienende vereniging zelf betaald en na indiening van de kopie-factuur wordt maximaal het goedgekeurde bedrag vergoed.

I) Facturen dienen uiterlijk 1 oktober voor de volgende vergadering te worden ingediend i.v.m. financieel overzicht c.q. controle kascommissie.

j) Projecten vervallen indien deze niet binnen een jaar worden afgehandeld

Ledenvergadering:

a) vindt jaarlijks plaats op elke 1e vrijdag van november om 20.30 uur in de sportkantine van St. George Spierdijk.

b) Als dit vrijdag 2 november (Allerzielen) betreft, wordt deze verschoven naar
de 2e vrijdag van november.

c) de uitnodiging voor de ledenvergadering wordt, samen met een betalingsverzoek, in september verstuurd.

d)In de week voorafgaand aan deze vergadering ontvangen de leden een overzicht met de ingediende voorstellen.

e) In de week voorafgaand aan deze vergadering zal de kascommissie de financiën controleren.

f)De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan telkens de langstzittende tijdens de jaarvergadering aftreedt. Tijdens de jaarvergadering wordt een nieuw kascommissielid benoemd.


Stemmen:

a) tijdens de ledenvergadering wordt er gestemd over de besteding van het budget van het voorgaande jaar.

b) Alleen (commissie)leden die de bijdrage van het afgelopen jaar hebben betaald zijn stemgerechtigd.

d) De volgorde van het stemmen over de gepresenteerde voorstellen wordt bepaald door loting.

e) Indien er meer voorstellen zijn goedgekeurd dan het budget toelaat, zal er nogmaals, over alle goedgekeurde voorstellen worden gestemd waarbij de voorstellen met de minste stemmen zullen komen te vervallen. Ook bij deze stemmingsronde wordt de volgorde door loting bepaald.

Dit reglement is goedgekeurd tijdens de ledenvergadering 04-11-2016